Rehoboth­kerk en de ANBI-status

De Rehobothkerk heeft de ANBI-status via de groepsbeschikking van de CGK en de GKv. Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst die vereist zijn voor de ANBI-status.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: De Rehobothkerk is een samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv).
RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 (CGK), 820461829 (GKv)
Website adres: www.rehobothkerkwoerden.nl
E-mail: scribarehobothkerkwoerden.nl
Adres: Leidsestraatweg 130
Postcode: 3443 BZ
Plaats: Woerden
Postadres: Postbus 277
Postcode: 3440 AG
Plaats: Woerden

Onze kerk is een samenwerkingsgemeente bestaande uit de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Deze kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. De kerkorde van zowel de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland als de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is onder meer te vinden op de website: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

Beide kerkgenootschappen hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de kerkgenootschappen behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Rehobothkerk te Woerden. De Rehobothkerk (CGKV Woerden) is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van onze kerk ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad bestaat naast de predikant uit 13 leden (ouderlingen en diakenen), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer, de penningmeester en de administrateur zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening door de kerkenraad.

C. Doelstelling/visie

De Rehobothkerk erkent de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en '19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

 1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drieenige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via: http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan . Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) kunt u vinden via: http://www.gkv.nl/anbi.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze kerk wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 Kerkorde). Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen.

Onze kerk heeft geen andere medewerkers in loondienst. Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals onder meer de commissie van beheer en de missionaire commissie. De gemeente organiseert verschillende activiteiten zoals:

 • Twee kerkdiensten per zondag;
 • Tijdens morgendienst op zondag is er crèche voor de jongste kinderen
 • Kinderkring voor verschillende groepen basisschoolkinderen;
 • Voor de 12+ jeugd worden er clubavonden en catechisatie gehouden;
 • Er zijn verschillende (twee-) wekelijkse bijbelkringen, waaronder de Salvation-kringen;
 • Periodiek worden er wijkavonden en andere wijkactiviteiten georganiseerd;
 • Jaarlijks een gemeentedag op een zaterdag in september;
 • Deelname aan plaatselijk beraad voor kerken;
 • We ondersteunen lokale initiatieven, onder andere van de gezamenlijke kerken in Woerden.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en verschillende gemeenteleden verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in 2020.

Exploitatierekening CGKV Woerden

         
Jaarrekening kerk Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Toelichting
a. VVB/rondgangen        
Vaste vrijwillige bijdragen (VVB) 158.940 155.000 152.713  
Zending / rondgangen (ook buiten kerkelijke finan.) 0 0 0 ook van zendings-/TU-comm./evang.busjes buiten kerkelijke financiën; NIET Driehoek/SGJ
b. Collecten/giften        
Collecten 11.750 14.000 14.536  
Giften, financiële acties 5.535 1.000 2.015  
c. Overige ontvangsten        
Legaten 0 0 0  
Huur woning/zaalhuur, winst consumpties 2.250 1.500 1.620  
Rente 0 0 13  
Classis-/PS-/landelijke Steun (hulpbehoev.kerken) 0 0 0  
Overige ontvangsten 0 0 0 NIET ontvangsten emeriteringsuitkering VSE
TOTAAL BATEN 178.476 171.500 170.897  
         
d. Evangelieverkondiging en pastoraat        
Traktement, kostenvergoed.pred., preekbeurten 79.034 83.145 78.060 event. ontvangst emerit.uitkering VSE of samenwerkingskerk, hierop in mindering brengen
Kerkelijk werker, medew. catechese, pastoraat 0 0 0  
Quotum emeritering/VSE 8.932 8.932 7.462  
e. Quota kerkverband        
Quota landelijk via F&B en SKW, Evang.+Moslims 21.945 23.678 21.646 ook afdracht Theol.Un. buiten kerkelijke financiën (NIET afdracht Driehoek: dit is diaconaal)
Quotum zending 0 0 0 ook afdracht voor zending buiten kerkelijke financiën
Missionaire projecten via classis/regionaal 3.239 6.764 4.184  
Hulpbehoevende kerken (classis/regionaal) 0 0 0  
Overige projecten/giften 0 0 0 bijv. classiskosten; giften voor overige organisaties
f. Lasten kerkelijke gebouwen       Stel bij 2 kerken met een gezamenlijk kerkgebouw:
Onderhoud gebouwen, gas-elektra, verzek., huur etc. 0 0 0 dan graag de uitgaven verdelen over de rubrieken 'onderhoud, rente, inzet koster, overig'.
Betaalde rente 10.456 10.600 11.492  
Reserveringen/bestemmingen 9.000 9.000 9.000  
g. Salaris/vergoeding koster/vrijwilligers 0 0 0  
h. Kerkelijke organisatie        
Kerkblad/organisten/bladen/admin., ov.kerk.uitgav. 19.144 23.500 18.884  
Plaatselijk evangelisatiewerk 487 1.100 1.100  
Overige uitgaven 0 0 0  
i. Aflossingen/afschrijvingen 0 0 0  
TOTAAL LASTEN 152.237 166.719 151.828  
         
Overschot / Tekort 26.239 4.781 19.069  
         
Jaarrekening diaconie        
  Werkelijk 2020   Werkelijk 2019 Toelichting
a. Collecten        
Collecten voor diaconie (alle diaconale collecten) 27.030   20.414  
b. Overige ontvangsten        
Bijdragen uit giften en legaten 6.885   1.700  
Rente-opbrengsten 0   7  
Overige ontvangsten 0   382 NIET aflossing van leningen: deze verrekenen met 'ondersteuning leningen'.
TOTAAL BATEN 33.915   22.503  
         
c. Plaatselijke ondersteuning/uitgaven        
Ondersteuning met giften 3.264   3.487  
Ondersteuning (-/- terugbetaling) leningen 351   0  
Kosten onderlinge zorg 1.333   2.964 bijv. ouderenmiddag, bloemetje, zusterhulp, kerstpakketten, voedselpakketten, etc.
Kosten diaconie 2.027   453 bijv. avondmaal, bankkosten, reiskosten, secretariaat, toerusting, etc.
d. Diaconaal werk, regionale-/landelijke uitgaven        
Eigen/regionale diaconale projecten 3.806   5.767 bijv. jongerenreis, inloophuis, noodfonds, voedselbank, diaconaal platform, etc.
Quotum Diaconaal Steunpunt 168   170  
Timon, Koningskind en andere instellingen 0   4.275  
e. Diaconaal werk, wereldwijd        
Giften overige hulporganisaties 20.031   5.050  
Giften noodhulp bij rampen 0   1.124  
Overige uitgaven 0   0  
TOTAAL LASTEN 30.979   23.290  
         
Overschot / Tekort 2.937   -787  
         
FINANCIËLE BUFFER Werkelijk 2020   Werkelijk 2019  
Buffer diaconie aan het einde van het boekjaar 9.094   5.160  


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Onze kerk heeft een pastorie en een kerkgebouw in eigen bezit. Het kerkgebouw wordt op bescheiden schaal verhuurd voor externe activiteiten. Verder is er sprake van beperkte rente-inkomsten door het spaargeld dat de kerk bezit. De opbrengsten van dit spaargeld worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen